МЕТОД ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗВОРОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ РУПОРНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА

A. O. Karpenko

Анотація


Розв’язана задача про зниження рівня зворотного випромінювання електромагнітних хвиль рупорного випромінювача шляхом збудження уповільнених поверхневих хвиль на зовнішній стороні кромки його розкриву, що знаходяться в протифазі з електромагнітними хвилями зворотного випромінювання. Для практичного застосування даного методу взято пірамідальний Н-секторіальний рупорний випромінювач з криволінійними стінками, в конструкцію якого включена імпедансна металева гребінка, що виконує роль лінії затримки для відбитих від апертури випромінювача електромагнітних хвиль.

Ключові слова


Рупорний випромінювач; рупорна антена; поверхневі електромагнітні хвилі; імпедансна уповільнююча структура; діаграма направленості

Повний текст:

PDF

Посилання


Karpenko A.A. Yssledovanye rupornykh yzluchateley po dyapazonnыm

svoystvam // Odesa: Haykovi pratsi UDAZ im. O. S. Popova, 2000., №1.,

S. 76-77.

Karpenko A.A., Lepikh Ya.I. Kompensatsyya fazovoy oshybky v yzluchatelyakh SVCh-voln s pomoshch’yu ympedansnoy struktury // Tekhnolohyya y konstruyrovanye v elektronnoy apparature. 2007., Odesa, №2 (68), S. 38-41.

Karpenko A.A., Lepikh Ya.I. Yzluchatel’ elektromahnytnykh voln s kombynyrovannoy formoy obrazuyushchykh // Radyotekhnyka i elektronyka. Tom 53., № 7., 2008., Moskva., S. 818-824.

Karpenko A.A., Lepikh Ya.I. Metod rascheta rupornoho pyramydal’noho

yzluchatelya voln SVCh s kryvolyneynoy obrazuyushchey // Radyoelektronyka. Yzvestyya visshykh uchebnykh zavedenyy KNTU. Tom 51., № 5-6., 2008., Kyev., S. 22-33.

Karpenko A.O., Lepikh Ya.I. Vyprominyuvach elektromahnitnykh khvyl’ NVCh diapazonu z kerovanym fazovym frontom. Patent na korysnu

model’ UA № 53694 (51)MPK (2009) H01Q 13/00

Karpenko A.O., Lepikh Ya.I. Vyprominyuvach elektromahnitnykh

khvyl’. Patent UA №97300 (51)MPK (2012) H01Q 13/02 (2006.01)

Karpenko A.O., Lepikh Ya.I. Rupornyy piramidal’nyy vyprominyuvach

elektromahnitnykh khvyl’ NVCh diapazonu. Patent UA №75105 (51)

MPK (2012.01) H01Q 13/00

Shumlyanskyy I.I. // Rupornye yzluchately so stupenchatыmy y

kryvolyneynymy obrazuyushchymy.– K.: Vyshcha shk. Holovnoe yzd-vo,

– 147s.

I.I. Shumljansky. Horn radiators of complex configuration. Copyright

by World Scientific Publishing Singapore, New Jersey, London, Hon

Kong. Co. Pte. Ltd.

Benenson L.S., Kyurkchan A.H. Metod razvyazky antenn pry pomoshchy peryodycheskykh struktur//Radyotekhnyka.– 1995.– № 12.– s.62–69.

Lobkova L.M. Proektyrovanye antenn y ustroystv SVCh: Ucheb. posobye dlya vuzov / L.M. Lobkova. – Sevastopol’: Yzd-vo SevNTU, 2002. – 178 s.

Habryl’yan D.D., Zvezdyna M.Yu., Kostenko P.Y. Umen’shenye bokovoho

y zadneho yzluchenyya antenny na osnove yspol’zovanyya ympedansnykh struktur. // Radyoelektronyka.–2003.–№ 2.– s.38 - 43.
ISSN: 0235-2435 (Print)